• آغازپروژه راه اندازی وبگاه مدیریت امور آموزشی به کوشش اداره مربوطه، آذر ماه 1394
  • تصویب ویرایش جدید آیین نامه های زیر (پیشنهادی اداره برنامه ریزی این مدیریت) در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 94/08/26
  1. آیین نامه معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجویان از سایر دانشگاهها
  2. آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال
  3. شیوه نامه وظایف اساتید محترم در امتحانات پایان نیمسال
  • درج " راهنمای سیستم جامع گلستان در حضور و غیاب دانشجویان و وضعیت کلاسها" (ویژه استادان) دراین وبگاه (دی ماه 1394)
  • درج " راهنمای سیستم جامع گلستان در امور نظارتی جلسات درس " (ویژه دانشکده و دفتر نظارت و ارزیابی) در این وبگاه (دی ماه 1394)
  • راه اندازی سرور ارتقاء یافته سیستم جامع گلستان (دی ماه 1394)