ثبت نام اصلی نیمسال اول 97-1396

اطلاعیه های انتخاب واحد (ثبت نام اصلی ) (1)و(2) و نحوه ثبت واحد کار آموزی و واحد پروژه در سیستم آموزشی گلستان

1396/03/27

اطلاعیه حذف پزشکی

دانشجویانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند حداکثر 72 ساعت بعد از امتحان آن درس می باید کلیه مدارک مشروحه ذیل را شخصاً به واحد نمرات مدیریت امور آموزشی ارائه نمایند.

1396/02/30

آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است و درصورت غیبت در امتحان پایان نیمسال، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و ... برای دانشجو به هیچ وجه منظور نخواهد گردید.

1396/02/30

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان می توانند در مدت حداکثر 3 روز از تاریخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زمانی مقرر مطابق تقویم آموزشی )، تقاضای تجدید نظر خود را از طریق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.

1396/02/30

آیین نامه امتحانات

امتحانات پایان نیمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

1396/02/30