اطلاعیه راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی

اطلاعیه راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی

1396/09/12

راهنمای درخواست فارغ التحصیلی، انصراف و تسویه حساب از طریق پیشخوان خدمت در سیستم گلستان (ویژه دانشجو)

درخواست فارغ التحصیلی، انصراف و تسویه حساب در سیستم گلستان از مسیر زیر قابل انجام می باشد:

1396/09/07

شرایط اخذ سنوات ارفاقی براساس بخشنامه سازمان وظیفه عمومی – ناجا (مخصوص دانشجویان پسر مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند.)

- دانشجویانیکه به هر دلیل در سنوات قانونی خود موفق به فراغت از تحصیل نگردند لازم است جهت درخواست افزایش سنوات برای یک نیمسال تحصیلی و یا تمدید آن حداقل 3 ماه قبل از شروع نیمسال ارفاقی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراجعه و پس از اخذ مجوز جهت دریافت برگ درخواست افزایش سنوات به مدیریت امور آموزشی – واحد پذیرش و امور مشمولین مراجعه نمایند. لازم است دانشجویان پس از اخذ برگ درخواست با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10 شهر بندرعباس مجوز نهایی خود را دریافت و به واحد پذیرش ارائه نمایند.

1396/08/20

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

زمان ثبت نام : 1396/09/04 الی 1396/09/08 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1396/08/20