* زبده ای از امور:

- مدیریت حاکمیت قوانین آموزشی و کاربست بهینه آن

- تدبیر، هم اندیشی و تعامل برای ارتقاء و پیشرفت کیفی و کمی امور آموزشی دانشگاه

- مدیریت و راهبرد چالش های امور آموزشی دانشگاه

- دبیری شورای آموزشی دانشگاه و کمیته منتخب آن شورا