موضوع دستورالعمل: فرآیند ثبت و تایید واحد کارآموزی

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

          با فعال سازی پردازش جدید سامانه آموزشی گلستان فرایند ترتیب انجام ثبت و تایید واحد کار آموزی دانشجویان را به شرح زیر به استحضار می رساند:

1)       ابتدا دانشجو واحد کار آموزی را شخصاً در " منوی ثبت نام " ثبت می نماید.

2)       دانشجو "درخواست کار آموزی" خود را شخصاً از مسیر زیر در سامانه ثبت و تایید می کند

-         ( آموزش / دانشجو / درخواستها / درخواست کار آموزی

3)       گروه آموزشی از طریق پردازش شماره 13840 با ورود شماره دانشجویی یا توسط  گزینه " درخواستهای بررسی نشده" و انتخاب گزینه " جستجو " می تواند یکی از درخواستهای دانشجویان را مشاهده کنید.

توجه: توسط گزینه " اصلاح " می توان اطلاعات اولیه درخواست را که دانشجو  وارد کرده اصلاح کرد.

-         توسط گزینه " حذف " درخواست حذف می شود:

4)       گروه آموزشی می تواند تایید / عدم تایید را ثبت و استاد درس را تعریف نماید.

5)       در صورت بدهکار بودن دانشجو این فیلد فعال شده و باید مورد تایید امور مالی قرار بگیرد.

6)       دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه با انتخاب گزینه " تایید " معرفی نامه موقت یا معرفی نامه قطعی را برای دانشجو چاپ و صادر می نماید.

7)       دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه می تواند با انتخاب گزینه " تایید " نام مسئول کار آموزی و شماره و تاریخ نامه جوابیه محل کار آموزی را ثبت کند.

8)       استاد درس می تواند نسبت به ثبت و قفل نمره کار آموزی اقدام نماید.