سرویس اساتید در ایام امتحانات(1395/10/11 لغایت 1395/10/25)

از شهر (چهار راه فاطمیه) به پردیس از پردیس به شهر
7:00 ساعت های - 18،16،14
از شهر (چهار راه نخل ) به پردیس از پردیس به شهر
7:15 ساعت های - 18،16،14