ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام کلاسی از روز شنبه تا پنج شنبه از شهر به پردیس

ساعت حرکت از شهر به پردیس
مسیر حرکت حرکت از پردیس به سطح شهر
6:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 10:15
7:00 از امیر آباد 10:15
7:00 از یادبود 10:15
7:00 از میدان قدس 10:15
7:00 از بلوار امام حسین 10:15
7:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز ) 10:15
7:00 از رسالت - خوابگاه پالایش - خوابگاه نجمیه 10:15
8:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 14:00
9:00 از امیر آباد 14:00
9:00 از یاد بود 14:00
9:00 از میدان قدس 14:00
9:00 از بلوار امام حسین 14:00
9:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز ) 14:00
9:00 از رسالت - خوابگاه پالایش - خوابگاه نجمیه 14:00
12:45 از سه راه جهانبار - درب هدیش 16:10
12:50 از امیر آباد 16:10
12:50 از یاد بود 16:10
12:50 از میدان قدس 16:10
13:00 از بلوار امام حسین 16:10
13:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 16:10
13:00 از رسالت - خوابگاه پالایش - خوابگاه نجمیه 16:10
14:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 18:10
15:00 از امیر آباد 18:10
15:00 از یاد بود 18:10
15:00 از میدان قدس 18:10
15:00 از بلوار امام حسین 18:10
15:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 18:10
15:00 از رسالت - خوابگاه پالایش - خوابگاه نجمیه 18:10