تماس های ضروری
ردیف

نام حوزه

شماره مستقیم  شماره فاکس

تلفن داخلی

1 مرکز تلفن  33711000-11 __ __
2 ریاست 33670712-13 6670714 360-361
3 روابط عمومی 33711015 33711015 369
4 معاون طرح و توسعه 6670711 __ 348
5 مدیرامور اداری 33711029 3371030 344
6 کارشناس امور اداری 33711060 __ 347-349
7 کارگزینی و اداره رفاه 33711047 __ 345-346
8 مدیر بودجه و تشکیلات 33711031 __ 328
9 مدیر امور مالی 33711028 33711028 331
10 مدیر امور حقوقی 33711032 __ 323
11 دبیرخانه مرکزی 33670716 33670716 321
12 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 33711040 33711039 353-355-356
13 مدیر امور آموزشی 33670711 __ 219
14 بانک ملت شعبه دانشگاه 33711054 __ __
15 بانک تجارت شعبه دانشگاه 33711033 __ 416
16 رئیس دانشکده فنی و مهندسی 33711019 33711020 260
17 رئیس دانشکده علوم پایه 33711023 33711024 444
18 معاونت دانشجویی 33711043-44 33711045 280
19 اداره رفاه دانشجویی 33711046 __ 224
20 مرکز مشاوره 33711048 __ 285-286
21 شاهد و ایثارگر 33711014 __ 283
22 معاونت فرهنگی 33711049 33711050 333
23 مدیر امور فرهنگی 33711051 __ 333
24 اداره تربیت بدنی 33711053 __ 407
25 دفتر ارتباط با صنعت 33711055 __ 306
26 دفتر نظارت و ارزیابی 33711056 __ 404-410
27 دفتر فنی 33711057 __ 203-304
28 مدیر امور عمومی 33711059 __ 341
29 اداره خوابگاهها 33711065 __ 278
30 رئیس دانشکده علوم انسانی 33711017 33711018 272
31 رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی 33711025 33711026 396