لیست تلفنهای مستقیم پردیس دانشگاه

شماره تلفن

واحد

ردیف

شماره تلفن

واحد

ردیف

6670710

سلف سرویس

26

14- 13 -  6670712

ریاست

1

7660062

دفترنظارت و ارزیابی

27

6670715

معاونت اداری ومالی

2

7660049 - 7660030

گروه کشاورزی

28

7660055

مدیریت اموراداری

3

7660017

مدیرکل دانشجویی

29

7660018 - 6670018

معاونت دانشجویی

4

7660029

دفتر فنی

30

61 - 7660060

معاونت آموزشی

5

76600758

دفترارتباط با صنعت

31

6670711

مدیرکل آموزش

6

7660023

باجه بانک ملت

32

34 - 7660033

کتابخانه مرکزی

7

7660024

باجه بانک تجارت

33

7660022

دفترنهاد رهبری

8

7660816

استادسرا

34

6670721 - 7660020

حراست مرکزی

9

7660045

برنامه وبودجه

35

7660025

روابط عمومی

10

7660819

دفترحقوقی

36

7660056

درب ورودی دانشگاه

11

 

 

37

54 - 7660043

تلفنخانه مرکزی

12

 

 

38

6670719 - 7660032

دبیرخانه مرکزی

13

 

 

39

7660031

دانشکده فنی ومهندسی

14

 

 

40

7660012- 7660063

دانشکده علوم پایه

15

 

 

41

7660759

دانشکده علوم انسانی

16

 

 

42

15 - 7660014

معاونت پژوهش

17

 

 

43

7660013

اداره رفاه دانشجویی

18

 

 

44

6670717

اداره خوابگاهها

19

 

 

45

7660019

امور فرهنگی

20

 

 

46

7660016

دفتر مشاوره

21

 

 

47

7660027 - 7660021

تحصیلات تکمیلی

22

 

 

48

7660026

امورمالی

23

 

 

49

6670720

مرکز محاسبات

24

 

 

50

7660044 -7660035-6670716

خوابگاه برادران

25

 

                                      

                                  تلفنهاي داخلي ومستقيم دانشگاه هرمزگان

رديف

نام ونام خانوادگي

واحد محل خدمت

تلفن

الف

آبرود  غريب

پژوهشكده هرمز

3553365

 

آزاد   عباس

استادسرا

440

 

ابراهيمي  عباس

مركز مشاوره

286

 

ابوالحسني  زهره

اموردانشجويي وفرهنگي

413 -414

 

احمدي پروين

اموردانشجويي وفرهنگي

280

 

احمدي نسب  فريبرز

آموزش كل

228

 

اكبري  مسعود

اموراداري

319

 

امانداري  فاطمه

 دانشكده علوم پايه

452

 

انصاريان  فائقه

كارگزيني

346

 

ايرانفر   مينا

دانشكده علوم انساني

221

 

اميري  ارشك

لابراتوارزبان

203

 

ايرانژاد  حميد

گروه مشاوره

221

 

ايسيني عبدالهي   حسن

اموراداري

317

 

اسلامي  حسين

اموردانشجويي وفرهنگي

278

ب

باراني  غلامشاه

انبار مركزي

 419

 

برامكي  اعظم

 گروه علوم اجتماعي

216

 

باقرزاده  احمد

اموردانشجويي وفرهنگي

278

 

بازياري  اميد

كارگاه مكانيك

3553407

 

باقري  مجتبي

كارگاه مكانيك

3553407

 

باقرزاده   علي

كارپرداز پژوهش

428

 

بچاري صالح   سهيلا

اموردانشجويي وفرهنگي

284

 

بني اسدي  غلامحسين

آزمايشگاه خاك

201

 

بهمن زاده   حسن

تداركات

354

 

برفروشان معصومه

معاون مديركل آموزش

229

 

برفروشان  مسعود

اموراداري

344-7660055

 

برقي شهري  محمدحسين

اموردانشجويي و فرهنگي

280 - 279

 

برموز  مهدي

كارگاه مكانيك

3553407

 

بيات 

تربيت بدني

413

 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ب

برخورداريان فرد   عليار

تاسيسات

389

 

بهرامي  سعيد

دبيرخانه مركزي

321-7660032

 

بشيري  فروزش

روابط عمومي                          7660025

369-368-367

 

بشيريان  جعفر

16 واحدي كوثر

2242858

 

بلوچ نژاد   حميدرضا

اموردانشجويي وفرهنگي

284

 

برومند   رضا

دفتر مشاوره دانشجويي

286

 

بهمني  حيدر

استراحتگاه اساتيد

259 -272

پ

پاسلارزاده  معصومه

امورمالي

331

 

پايكار   معصومه

اموردانشجويي وفرهنگي

285

 

پاكدامن  آزاده

دانشكده علوم پايه

248

 

پورسالاري  محمد

تاسيسات

389

 

پوررضوي  پرستو

اموردانشجويي وفرهنگي

284

 

پوركولغاني  سميرا

دبيرخانه رياست

361

 

پوركولغاني  سميه

دفترفني

305

 

پورعبدالله  كبري

آموزش

217

 

پورعبدالله  مهدي

طرح وبرنامه

325

 

پيشدار  محمد

اموراداري

341

ت

تركي  خديجه

خوابگاه اميرآباد

5561300

 

تهراني   مريم

نهادرهبري

435

 

تركمندي   رضا

مركز محاسبات (علوم وفنون)

389

 

تيما  فريده

خوابگاه 72 واحدي

5561300

ج

جانعلي پور  مريم

دبيرخانه آموزش

220

 

جمري مهناز

طرح وبرنامه

329

 

جمري مهين

آموزش كل

356

 

جمشيدي   مريم

آزمايشگاه فيزيك

376

 

جمشيدي زاده  پروين

گروه فيزيك

264

 

جهانداري  شمس الدين

امورمالي

331

 

جوادي  زهره

مركز رشد

3340123

 

جعفري  مجتبي

مشاورحقوقي

323

 

جمالي   اسماعيل

اموردانشجويي وفرهنگي

276

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ح

حاجي زاده  زهره

دبيرخانه رياست

361

 

حقيقت مرجان

مركز محاسبات

429

 

حسيني  سيدفاضل

آزمايشگاه  برق

208

 

حسيني  عفيفه السادات

گروه مديريت صنعتي

25

خ

خادمي  حميده

آموزش كل

223

 

خادمعلي  رحيم 

آموزش عالي آزاد

3553406

 

خباز  خديجه          

كارپرداز دانشجويي

413

 

خواجه زاده  همايون

مديركل پژوهش

301

 

خشنود  فائقه

معاونت اداري و مالي

348        6670715

 

خشنود  امير

تكثير

242

 

خلاده  منوچهر

دبيرخانه مركزي

321  -7660032

د

دانش نيا  سعيد

كتابخانه مركزي

340 - 7660033

 

دريابار  منوچهر

اداره خوابگاهها

278- 6670717   

 

دستان   رضا

جمعداراموال

304

 

دمي  عبداجليل

سلف

326

 

دهقاني   ناصر

دبيرستان دخترانه

6671008

 

دشتياني

آزمايشگاه فيزيك

375

ذ

ذاكرپيشه  حسين

خوابگاه 24 واحدي

6661340

 

ذاكري  عبدالرسول

حراست مركزي

6670721- 313

ر

راشدي  گيتا

دبيرخانه مركزي

321 -  7660032 -6670719

 

راسخي  جمال الدين

امور مالي

331- 7660026 

 

رستمي  مهناز

دبيرخانه پژوهشكده هرمز

3553365

 

رستمي  ليلا

تحصيلات تكميلي

287

 

رضايي  همت

اموراداري

316

 

رضايي  نجمه

دانشكده فني ومهندسي

267

 

رضازاده  ابراهيم

آزمايشگاه خاك

395

 

رضواني زاده  رويا

آزمايشگاه فيزيك

227

 

رضوي  كورش

كتابخانه مركزي

340

 

رفيعي  مرتضي

پژوهش

299

 

رييسي  طاهره

معاونت پژوهش

303

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ر

روئين  سيامك

معاونت پژوهش

299

 

ردزن  ميرزا

نقليه

275

ز

زارعي زهرا

آموزش كل

217

 

زارعي  مهدي

امورمالي

333

 

زارعي  ملك

امورمالي

333

 

زينلي قلعه قاضي  منوچهر

 بايگاني امورمالي

331

س

سالاري  عاطفه

كتابخانه مركزي

314

 

سراجي  سعيد

تداركات

354

 

سرايي پرور   حسن

اموردانشجويي وفرهنگي

284

 

سرخدار  كريم

بايگاني كارگزيني

320

 

سرخدار   مريم

دبيرخانه مركزي

321 -  7660032

 

سليمي بحري  فاطمه

اموردانشجويي وفرهنگي

251

 

سيده صديقه سيدحسيني

آموزش كل

353

 

دكتر سمتي

رياست دانشكده فني ومهندسي

294

ش

شاكري  محمدباقر

دبيرستان

6663020

 

شجاعي منير

دبيرخانه مركزي

321 -  7660032

 

شجاعي  فوزيه

آزمايشگاه زيست

207

 

شهرياري  اسلام

تحصيلات تكميلي

287

 

شهدوستي  نسرين

تحصيلات تكميلي

287

 

شبيري 

مركز محاسبات

430

ص

صادقي  عيسي

گزينش استاد

352

 

صادقي  فرشته

اموردانشجويي

417

 

صالحي  فروزان

امورمالي

331

 

صالحي  هدي

دانشكده علوم انساني

209

 

صفري  شازدي

آزمايشگاه زمين شناسي

244

 

صلح جو  عاطفه

معاونت دانشجويي

280 -  279

 

 

 

 

 

 

 

 

ط

طاهري  قاسم

روابط عمومي

369-  7660025

 

طباطبائي  شيوا

معاونت پژوهش

431

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ط

طبسي  معصومه

طرح وبرنامه

429

ع

عباس زاده  فرزانه

اموردانشجويي وفرهنگي

278

 

عباس زاده پوري   ليلا

گروه عمران

270-267

 

عباسي فرد  مهدي

دانشكده فني ومهندسي

297

 

عبدالهي  محمدعلي

حراست

313

 

عطا الهي  محمدكريم

امورخوابگاه

278

 

عظيمي  مصطفي

نظارت وارزيابي

311- 7660062

 

علي ياري  مريم

طرح وبرنامه

329

 

عليمرداني  حسن

سلف

326

 

عليمرداني  محسن

اموراداري

347

 

عيوضي  احترام

اموردانشجويي وفرهنگي

403

غ

غياثي  بتول

آموزش كل

217

 

غيبي  ابوالحسن

گروه فيزيك

265-260

ف

فارسي   فرشته

دفتر مركزي تهران

66925051-66439650

 

فداكار  رضا

تاسيسات

273

 

فلاح  باقر

جمعداراموال

304

 

فولادي  اشرف

پژوهش

298

 

فيروزي  رويا

مركز محاسبات

 330 -  6670720

 

فرخزاده  مصطفي

آموزش

219

 

فرهادپور  ليلا

نظارت وارزيابي

309

 

فرهمند  صديقه السادات

دانشكده فني ومهندسي

296

 

قائدي  مرضيه

گروه رياضي

450

ق

قنبري  صالحه

كتابخانه مركزي

432

 

قصمي  نسيم

دبيرخانه رياست

362

 

قاسمي   شيوا

شاهد و ايثارگر

403

 

قويدل لاري   ندا

معاونت پژوهش

303

ك

كارآمد

نهادرهبري

290

 

كامل   مريم

دانشكده علوم پايه

448

 

كامل  فيروزه

آزمايشگاه مكانيك

239

 

كامياب  ليلا

دانشكده علوم انساني

 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ك

كهوري نژاد  جعفر

كتابخانه مركزي

314

 

كوسج  ناصر

مدير داخلي گفتگوي تمدنها

3553366

 

كمالي   حاج  جواد

هسته گزينش              09179654765

3339990-3340125

گ

گردي تختي  عصمت

امورمالي

331- 7660026

 

گردي تختي  شهره

دانشكده كشاورزي

394

 

گلستاني  فتانه

دانشكده علوم انساني

209

م

محسني  نرگس خاتون

اموردانشجويي وفرهنگي

285

 

محمدحسيني  آرش

سالن ورزشي

407

 

محمدحسيني  محمد

بايگاني آموزش

232

 

محمدي  سميه

گروه رياضي

255

 

محمدي  ژيلا

كتابخانه مركزي

314

 

محمودآبادي  سعيده

دانشكده كشاورزي

397

 

مرادي  نوازاله

آزمايشگاه كشاورزي

247

 

مرادي  مليحه

كتابخانه مركزي

314

 

مريدي  فائقه

آموزش

211

 

مرتضي پور  مرضيه

گروه مكانيك

 

 

ملازاده  حسن

نهادرهبري

289 -  7660022

 

معلمي  امين

امورمالي

331

 

معظم  فرزانه

دفترآموزشهاي عالي آزاد

3553365

 

مهديزاده  اشرف

كتابخانه مركزي

314

 

ميرزاده  مريم

آزمايشگاه شيمي

3553364

 

ميرزاده  مهرنوش

گروه زيست

468

 

ميري  طاهره

معاونت آموزش

355 - 7660060

 

ميرزائي  راحله

دفترفني

305-  7660029 

 

ميرزايي اصغر

 دفترمشاورحقوقي

323

 

منتظري  ناصر

مركز رشد

3340123

 

مشعري  حسين

رياست

361- 6670712

ن

نادري پور   محبوبه

آموزش كل

217

 



 

نيرومند  محمد

اموردانشجويي وفرهنگي

276

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

تلفن

ن

نصيري  عليرضا

مديرگروه برق

295

 

نيكوفكرمحمدهادي

مديرگروه صنايع

266

 

نيك انديش   نوشين

هسته گزينش

3339990-3340125

 

نكويي  غلامشاه

امورمالي

331

 

نوري نسب بندري   اكبر

كارگزيني

338

 

 دكترنوحه گر  

رياست

  6770712

 

 

 

 

 

 

 

 

و

وفادار  آرزو

گروه مديريت گمرك وبازرگاني

224

 

ولي زاده  اكرم

امورمالي

331

ي

يوسف زاده ماهاني   مسعود

دفترارتباط باصنعت

306 -  7660785

ه

هادي نيا   مژگان

اموردانشجويي وفرهنگي

413 -414

 

هاشمي  طاهره السادات

دانشكده فني ومهندسي

297

 

هاشمي  صفيه

نهادرهبري

435

 

هوشمند  نسيم

 

230

 

 مهندس مظاهري

 

306

 

بهمنين  حيدر

 

482

 

سالارنيا  عقيل

 

 

 

آتيه سازان حافظ

2234352

 

 

بانك ملت شعبه نخل ناخدا

6671471-6671472-6671473

 

 

بانك ملت باجه  دانشگاه

7660023

 

 

بانك مسكن پاسداران

5554407 - 5560700

 

 

بانك تجارت باجه دانشگاه

7660024 - 416

 

 

 

 

 

 

داوند  علي

 

 

 

تركمندي  حامد

 

 

 

سلماني  رضا

 

 

 

رضواندوست

 04115530363-  04113393497

04113393497

 

واحدبين الملل قشم

3553363