دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 969  -  دانلود : 2115


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1107  -  دانلود : 930


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1152  -  دانلود : 672


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 972  -  دانلود : 505


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1020  -  دانلود : 455


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1316  -  دانلود : 450


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 912  -  دانلود : 352


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 800  -  دانلود : 299


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 775  -  دانلود : 260


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 804  -  دانلود : 251


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 792  -  دانلود : 243


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 811  -  دانلود : 233


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 507  -  دانلود : 186


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...