دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 941  -  دانلود : 1897


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1076  -  دانلود : 864


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1129  -  دانلود : 651


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 936  -  دانلود : 479


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 991  -  دانلود : 442


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1291  -  دانلود : 436


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 890  -  دانلود : 333


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 778  -  دانلود : 289


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 753  -  دانلود : 258


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 784  -  دانلود : 242


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 768  -  دانلود : 239


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 788  -  دانلود : 224


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 480  -  دانلود : 181


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...