دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 873  -  دانلود : 1620


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1019  -  دانلود : 685


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1074  -  دانلود : 603


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 877  -  دانلود : 435


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1207  -  دانلود : 408


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 906  -  دانلود : 405


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 838  -  دانلود : 299


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 723  -  دانلود : 265


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 698  -  دانلود : 230


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 723  -  دانلود : 220


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 728  -  دانلود : 212


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

  نمايش : 747  -  دانلود : 194


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

  نمايش : 436  -  دانلود : 155


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...