دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 942  -  دانلود : 1903


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1079  -  دانلود : 868


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1132  -  دانلود : 653


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 940  -  دانلود : 480


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 993  -  دانلود : 443


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1293  -  دانلود : 437


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 891  -  دانلود : 334


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 779  -  دانلود : 290


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 756  -  دانلود : 258


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 784  -  دانلود : 243


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 769  -  دانلود : 239


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 788  -  دانلود : 224


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 483  -  دانلود : 181


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...