دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 800  -  دانلود : 447


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 697  -  دانلود : 354


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 644  -  دانلود : 276


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 602  -  دانلود : 274


ندارد...

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 586  -  دانلود : 239


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

  نمايش : 579  -  دانلود : 202


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 582  -  دانلود : 199


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 488  -  دانلود : 161


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 461  -  دانلود : 148


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 528  -  دانلود : 140


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 498  -  دانلود : 130


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

  نمايش : 503  -  دانلود : 115


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

  نمايش : 244  -  دانلود : 82


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...