دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 881  -  دانلود : 1733


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1029  -  دانلود : 707


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1087  -  دانلود : 618


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 885  -  دانلود : 440


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1220  -  دانلود : 415


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 918  -  دانلود : 409


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 844  -  دانلود : 306


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 732  -  دانلود : 269


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 705  -  دانلود : 232


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 730  -  دانلود : 222


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 739  -  دانلود : 217


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

  نمايش : 752  -  دانلود : 199


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

  نمايش : 445  -  دانلود : 160


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...