دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 723  -  دانلود : 402


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 607  -  دانلود : 296


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 556  -  دانلود : 240


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 506  -  دانلود : 223


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

  نمايش : 513  -  دانلود : 175


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 504  -  دانلود : 175


ندارد...

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 515  -  دانلود : 152


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

  نمايش : 423  -  دانلود : 136


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

  نمايش : 409  -  دانلود : 128


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 470  -  دانلود : 125


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

  نمايش : 424  -  دانلود : 116


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

  نمايش : 428  -  دانلود : 99


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

  نمايش : 169  -  دانلود : 64


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...