دانلود > فرمهای کارگزینی
   
برنامه ها

  فرم شماره3 اعضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت  - 1 مگابايت

  نمايش : 891  -  دانلود : 263


اطلاعات عضو هیأت علمی...

  فرم اخذ وام بانکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 299  -  دانلود : 161


فرم اخذ وام بانکی...

  کارت شناسایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 267  -  دانلود : 137


کارت شناسایی...

  درخواست بیمه تکمیلی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 240  -  دانلود : 120


درخواست بیمه تکمیلی...

  بیمه عمر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 256  -  دانلود : 119


بیمه عمر...

  سختی کار کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 239  -  دانلود : 110


سختی کار کارکنان...

  فرم ارزشیابی کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 110  -  دانلود : 102


...

  فرم ارزشیابی کارشناسان  - 1 مگابايت

  نمايش : 106  -  دانلود : 100


...

  فرم درخواست هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 223  -  دانلود : 97


...

  فرم درخواست هزینه مهدوکودک  - 1 مگابايت

  نمايش : 141  -  دانلود : 93


...

  ادامه تحصیل  - 1 مگابايت

  نمايش : 185  -  دانلود : 91


ادامه تحصیل...

  صدور دفترچه اولیه بیمه  - 1 مگابايت

  نمايش : 197  -  دانلود : 89


صدور دفترچه اولیه بیمه...

  افزایش عائله  - 1 مگابايت

  نمايش : 205  -  دانلود : 87


افزایش عائله...

  فرم افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی   - 1 مگابايت

  نمايش : 146  -  دانلود : 84


...

  فرم تسویه حساب  - 1 مگابايت

  نمايش : 229  -  دانلود : 83


فرم تسویه حساب...

  تغییر صندوق مستخدمین پیمانی  - 1 مگابايت

  نمايش : 224  -  دانلود : 79


تغییر صندوق مستخدمین پیمانی...

  فرم ارزشیابی مدیران  - 1 مگابايت

  نمايش : 79  -  دانلود : 53


...