دانلود > فرمهای کارگزینی
   
برنامه ها

  فرم شماره3 اعضای هیات علمی جهت تبدیل وضعیت  - 1 مگابايت

  نمايش : 1068  -  دانلود : 324


اطلاعات عضو هیأت علمی...

  فرم اخذ وام بانکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 351  -  دانلود : 190


فرم اخذ وام بانکی...

  فرم ارزشیابی کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 150  -  دانلود : 168


...

  کارت شناسایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 325  -  دانلود : 167


کارت شناسایی...

  فرم ارزشیابی کارشناسان  - 1 مگابايت

  نمايش : 139  -  دانلود : 149


...

  درخواست بیمه تکمیلی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 293  -  دانلود : 145


درخواست بیمه تکمیلی...

  بیمه عمر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 303  -  دانلود : 145


بیمه عمر...

  فرم درخواست هزینه ایاب و ذهاب کارکنان  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 338  -  دانلود : 142


...

  سختی کار کارکنان  - 1 مگابايت

  نمايش : 290  -  دانلود : 138


سختی کار کارکنان...

  فرم درخواست هزینه مهدوکودک  - 1 مگابايت

  نمايش : 199  -  دانلود : 123


...

  صدور دفترچه اولیه بیمه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 244  -  دانلود : 117


صدور دفترچه اولیه بیمه...

  افزایش عائله  - 1 مگابايت

  نمايش : 246  -  دانلود : 114


افزایش عائله...

  ادامه تحصیل  - 1 مگابايت

  نمايش : 218  -  دانلود : 110


ادامه تحصیل...

  فرم تسویه حساب  - 1 مگابايت

  نمايش : 301  -  دانلود : 109


فرم تسویه حساب...

  تغییر صندوق مستخدمین پیمانی  - 1 مگابايت

  نمايش : 273  -  دانلود : 106


تغییر صندوق مستخدمین پیمانی...

  فرم افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی   - 1 مگابايت

  نمايش : 189  -  دانلود : 101


...

  فرم ارزشیابی مدیران  - 1 مگابايت

  نمايش : 101  -  دانلود : 81


...

  پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان   - 1 مگابايت

  نمايش : 19  -  دانلود : 12


پرسشنامه شناسایی و نام نویسی متمرکز مخاطبان جهت دریافت شماره بیمه ...