بازدید دکتر علی اکبر شیخی رئیس دانشگاه هرمزگان از امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر علی اکبر شیخی رئیس دانشگاه هرمزگان از امتحانات پایان ترم

در این بازدید دکتر شیخی به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه با حضور در حوزه های امتحانی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه بازدید و از اقداماتی که در جهت ایجاد بهترین شرایط برای حضور دانشجویان در جلسه امتحان و همچنین از سعی و تلاش مسئولین ، همکاران و مراقبان در برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن امتحانات تشکر کرد.