اهم وظایف:

ـ نظارت بر نحوه تنظیم و عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای مفاد  حقوقی مندرج در قراردادها

ـ تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز

ـ انجام مشاوره و راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه جهت جلوگیری از اختلافات حقوقی

ـ تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی­ربط و ارجاع به واحدها

ـ حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه