اهم وظایف دفتر ریاست :

-         ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع (اعم از شفاهی و کتبی)

-         ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه

-         انجام امور اداری و دفتری هیأت امنا، تهیه مکاتبات، تنظیم دستور کار، تهیه، تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنا و ابلاغ مصوبات

-         انجام امور مربوط به شورای های دانشگاه، هیأت رییسه و کمیسیون های مختلف مربوط

-         تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رییس دانشگاه

-         تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ به واحدهای ذیربط و پیگیری آنها

-         برنامه­ ریزی و پیگیری امور دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

-         برنامه­ ریزی و پیگیری امور مربوط به اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه  

-         انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه