برخی از طرح ها و برنامه های اجرا شده :

برسازی وب گاه مدیریت امور آموزشی دانشگاه

پیشنهاد، پیگیری و تحقق ارتقاء سرور سیستم آموزشی

ایجاد امکان ثبت حضور و غیاب الکترونیکی دانشجویان توسط استاد  همراه با تدوین شیوه نامه و راهنمای مربوطه

ایجاد امکان مدیریت الکترونیکی دفتر نظارت و ارزیابی برحضور هفتگی اساتید به انضمام تدوین شیوه نامه ور اهنمای مربوطه

تعیین معیار اعتبار سرفصل دروس

ایجاد بانک شناسه سرفصل دروس

منقح سازی سرفصل دروس در سامانه گلستان

منقح سازی کمی و کیفی برنامه دروس عمومی و معارف اسلامی در سامانه گلستان و برنامه ترمیک

منقح سازی برنامه ترمیک رشته های تحصیلی

انتظام زمانی ثبت و قفل نمرات امتحانی در سامانه گلستان و تعیین رویه اجرایی با عوامل نامنتظم

پایش اعتباری امتحانات پایان نیمسال از منظر تعریف وظایف استاد و دانشجو

تدوین کار پایه اجرایی امتحانات

تعیین معیار معادل سازی دروس گذرانده دانشگاههای داخل و خارج از کشور

ایجاد امکان کنترل الکترونیکی دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه بر واحد کار آموزی دانشجویان

الکترونیکی نمودن ارائه درخواست دانشجویان درخصوص حذف ترم، مرخصی تحصیلی، ثبت و تایید کارآموزی، تجدید نظر ارزشیابی امتحانات، ثبت نام غیر حضوری دانشجویان ورودی جدید

مدون نمودن بیشینه عوامل، عناصر و سازو کار های موثر بر ارتقاء مطلوبیت ثبت نام مقدماتی، انتخاب واحد اصلی و حذف و اضافه در جهت ایفای نقش مسلط  تر مسئولین اجرایی و مسئولیت پذیری بیشتر دانشجویان

افزایش درجه حساسیت ارزش اعتباری تنظیم گزارش فارغ التحصیلی نزد مسئولین ذیربط

تدوین شیوه نامه های اجرایی مقررات امور آموزشی

تدوین رویه ها و فرآیندهای امور آموزشی

زمان مند سازی انجام امور آموزشی

ارائه خط مشی هایی برای رفع بموقع ابهامها و کاستی  های کارنامه تحصیلی دانشجویان

تغییر الگوی بایگانی از طبقه بندی دانشکده ای به ترتیب ردیف شماره دانشجویی

صدور کارت دانشجویی همزمان با ثبت نام حضوری

برخی از طرح ها و برنامه های در دست اجراء:

الکترونیکی نمودن تسویه حساب تحصیلی دانشجویان

ایجاد بانک معتبر شناسنامه فضاهای آموزشی دانشگاه

ارائه پیشنهاد مبنی بر درج سرفصل دروس، برنامه ترمیک و مکان نمای کلاس ها در صفحه وب هر دانشکده

ارائه پیشنهاد نام گذاری نمودن برخی از ساختمان های  مرتبط به فضاهای آموزشی

برخی از طرح ها و برنامه های آینده:

الکترونیکی نمودن درخواست صدور مدارک تحصیلی

ارائه پیشنهاد مدون و مصوب نمودن قوانین حق التدریس

با لفعل نمودن امکانات سامانه گلستان جهت محاسبه حق التدریس اساتید

دایر نمودن دفتر پیشخوان خدمت در زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت تاییدیه تحصیلی (دوره پیش دانشگاهی و متوسطه)

به گزینی و صدور کارت دانشجویی هوشمند و چند منظوره