Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه مخصوص درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ورودی سال 1399 مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان و مجتمع آموزش عالی میناب

دانشجویان مشمول ورودی سال 1399 مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان و مجتمع آموزش عالی میناب

1399/08/28

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

زمان ثبت نام : 1399/08/24 الی 1399/08/28 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1399/08/20

فیلم راهنمای ورود و استفاده از سیستم گلستان

فیلم راهنمای ورود و استفاده از سیستم گلستان

1399/08/18

راهنمای مشاهده برنامه هفتگی دانشجو در سیستم گلستان

راهنمای مشاهده برنامه هفتگی دانشجو در سیستم گلستان

1399/08/18