Slide background
Slide background
Slide background

(مشروطی نیمسال دوم 98-97)

دانشجویانیکه در نیمسال دوم 98-97 در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است در اسرع وقت اخطاریه مربوطه را از گروه یا دانشکده دریافت نمایند و چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند حداکثر تا تاریخ 1398/8/11به مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

1398/07/23

اطلاعیه امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان درخصوص دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی

اطلاعیه امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان درخصوص دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی

1398/07/10

اطلاعیه شماره 3:راهنمای ثبت نام ورودی های جدید مقطع کارشناسی (رشته های بدون آزمون) 1398

اطلاعیه شماره 3:راهنمای ثبت نام ورودی های جدید مقطع کارشناسی (رشته های بدون آزمون) 1398

1398/07/10

اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (رشته های بدون آزمون)

اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (رشته های بدون آزمون)

1398/07/09

اطلاعیه شماره 2 زمان و مکان ثبت ورودیهای جدید مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان ( بندرعباس ) و مجتمع آموزش عالی میناب ( وباسته به دانشگاه هرمزگان )-رشته های بدون آزمون

اطلاعیه شماره 2 زمان و مکان ثبت ورودیهای جدید مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان ( بندرعباس ) و مجتمع آموزش عالی میناب ( وباسته به دانشگاه هرمزگان )-رشته های بدون آزمون

1398/07/09