Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه مهم

انجام امور آموزشی از تاریخ 1398/04/29 تا 1398/06/06 امکان پذیر نمی باشد. لذا برای پیگیری امور مذکور می توانند از تاریخ 1398/06/09 به این اداره مراجعه نمایند. باتشکر مدیریت امور آموزشی دانشگاه

1398/04/26

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی ) (1) و (2) نیمسال اول 99-98

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 از طریق مراجعه به وب سایت سیستم گلستان از طریق آدرس اینترنتی: http://golestan.hormozgan.ac.ir فقط در زمان مقررمطابق تقویم زیر قابل انجام است.

1398/04/03

تغییر زمان امتحانات روز پنجشنبه مورخ 1398/03/23

تمام امتحانات روز پنجشنبه 1398/03/23 با همان زمانبندی امتحانی به روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 منتقل می گردد.

1398/03/07

برنامه و مکان برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال دوم 98-97

برنامه و مکان برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال دوم 98-97

1398/03/01

مهلت تقاضاي تجديد نظر و ثبت نمرات

دانشجويان مي توانند در مدت حداكثر ٣روز از تاريخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زماني مقرر مطابق تقويم آموزشي )، تقاضاي تجديد نظر خود را از طريق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند

1398/02/31