ساعت حرکت آمد و شد کلاسی از شهر به پردیس
ساعت مسیر حرکت حرکت از پردیس به سطح شهر
6:45 از هدیش 10:10
7 از سه راه جهانبار 10:10
7 از امیرآباد 10:10
7 از یادبود 10:10
7 از بلوار امام حسین 10:10
7 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 10:10
7 از رسالت - خوابگاه پالایش 10:10
8:45 از هدیش 12:10
9 از سه راه جهانبار 12:10
9 از امیرآباد 12:10
9 از یادبود 12:10
9 از بلوار امام حسین 12:10
9 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 12:10
9 از رسالت - خوابگاه پالایش 12:10
12:45 از هدیش 16:10
13 از سه راه جهانبار 16:10
13 از امیرآباد 16:10
13 از یاد بود 16:10
13 از بلوار امام حسین 16:10
13 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 16:10
13 از رسالت - خوابگاه پالایش 16:10
14:15 از هدیش 18:10
15 از سه راه جهانبار 18:10
15 از امیر آباد 18:10
15 از یاد بود 18:10
15 از بلوار امام حسین 18:10
15 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 18:10
15 از رسالت - خوابگاه پالایش 18:10