ساعت حرکت آمد و شد کلاسی از شهر به پردیس  
ساعت مسیر حرکت حرکت از پردیس به سطح شهر
6:45 از هدیش 10:10
7 از امیرآباد 10:10
7 از یادبود 10:10
7 از بلوار امام حسین 10:10
7 از میدان انقلاب (هتل هرمز) 10:10
7 از چهار راه خانه نان 10:10
     
8:45 از هدیش 12:10
9 ازامیر آباد 12:10
9 از یاد بود 12:10
9 از بلوار امام حسین 12:10
9 ازمیدان انقلاب - (هتل هرمز) 12:10
9 از چهار راه خانه نان 12:10
     
12:45 از هدیش 16:10
13 از امیرآباد 16:10
13 ازیاد بود 16:10
13 ازبلوار امام حسین 16:10
13 ازمیدان انقلاب - (هتل هرمز) 16:10
13 از چهار راه خانه نان 16:10
     
14:15 از هدیش 18:10
15 از امیر آباد 18:10
15 از یاد بود 18:10
15 از بلوار امام حسین 18:10
15 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 18:10
15 ازچهار راه خانه نان 18:10
     

 

حرکت سرویس ها از شهر به پردیس در ایام هفته:

 

خانم ها:روبروی مجتمع سیتی سنتر ساعت: 20:45     آقایان: روبروی مجتمع ستاره جنوب ساعت:21
حرکت سرویس ها از پردیس به شهر  روز جمعه     ساعت :17:30