دانلود > مقررات آموزشی
   
برنامه ها

  آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2098  -  دانلود : 2650


ندارد...

  آیین نامه معادلسازی دروس گذرانده   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1977  -  دانلود : 1375


ندارد...

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 ما بعد  - 1 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2071  -  دانلود : 1087


ندارد...

  آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی (جدید)  - 1 مگابايت

     نظرات : 18 -  نمايش : 2145  -  دانلود : 1038


ندارد...

  آیین میهمان و انتقال دانشجویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 18 -  نمايش : 2030  -  دانلود : 940


ندارد...

  آیین نامه امتحانات  - 1 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2107  -  دانلود : 725


ندارد...

  شیوه نامه وظایف اساتید درامتحانات پایان نیمسال  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1649  -  دانلود : 620


ندارد...

  آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1434  -  دانلود : 595


ندارد...

  جدول دروس عمومی و معارف اسلامی   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1460  -  دانلود : 564


ندارد...

  فرآیند تهیه و تعیین اعتبار سرفصل دروس   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1504  -  دانلود : 518


ندارد...

  آیین نامه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1665  -  دانلود : 472


ندارد...

  آیین نامه تسهیل نقل و انتقال فرزندان هیات علمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1466  -  دانلود : 468


ندارد...

  شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی   - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1209  -  دانلود : 456


شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (مقطع کارشناسی )"...

  تقویم آموزشی دوره تابستان 1400-1399   - 1 مگابايت

  نمايش : 24  -  دانلود : 13


...