سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصي شكل ميگيرند. از اين رو لازم است تا همواره كيفيت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتايج حاصل ، مسير فعاليتها و اقدامات در راستاي تحقق اهداف مورد نظر ، هدايت گردد.

اهداف اصلي دريك نظام دانشگاهي ميتواند عمدتاً برسه محور : (الف) پيشبرد مرزهاي دانش، (ب) آموزش نيروهاي انساني متخصص ومورد نياز جامعه و (پ) تأمين نيازهاي اجتماعي براي آموزش عالي ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالي بايد با توجه به شرايط محيطي خود به تدوين رسالتها ، مأموريتها و اهداف ويژه براي خود بپردازد.
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهي و دستيابي به سطح كيفيت مورد نظر ، بايد كاركردهاي مديريت دانشگاهي مورد استفاده قرار بگيرند. اين كاركردها شامل : (1) برنامه ريزي ، (2) سازماندهي و هماهنگي، (3) هدايت و رهبري و (4) نظارت و ارزيابي ، است.

كاركرد نظارت و ارزيابي در نظام هاي دانشگاهي بايد بر ساير كاركردها اشراف داشته باشد. از طريق نظارت و ارزيابي فعاليتهايي كه در فرآيند انجام امور به عمل ميرسند بستر مناسب براي قضاوت در مورد كيفيت عملكرد فراهم مي شود وبه كمك آن مسير فعاليت ها در راستاي اهداف مورد نظر هدايت مي گردد. هر نظام دانشگاهي بايد به يك نظام ارزيابي و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعيت موجود زير نظام ها آموزشي ، پژوهشي و ساير خدمات عرضه شدة خود را به تصوير كشيده و با ”وضيت مطلوب“ مقايسه نمايد. در مديريت كيفيت نظام آموزش عالي ، نظارت و ارزيابي داراي دو نقش عمده (1) نظارت بر چگونگي انجام امور و در صورت لزوم تغيير جهت آنها براي رسيدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحي، برنامه ريزي و سازماندهي و (2) ارزيابي نتايج حاصل از انجام امور است.

مديران دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه از آغاز تاكنون

 

نام و نام خانوادگی

آغازتصدى

پایان نصدی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دکتر جمشید جعفری دارابجردی

80

82

 

 

دکتر محمد حامد پور

82

85

 

 

دكتر حسین زینلی پور

86

87

 

 

دكتر محمود رضا غلامی

87

90

 

 

دکتر محمد رضا سمتی

90

93

 

 

دکتر موسی جاودان

93

تاکنون

311

07633711056

 

 

کارکنان دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه

نام و نام خانوادگی

پست

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آقای مصطفی عظیمی

کارشناس نظارت و ارزیابی

404

07633711056

خانم لیلا فرهاد پور کرارودی

کارشناس نظارت و ارزیابی

410

07633711056

آقای فرشاد سالاری پور

کارشناس نظارت و ارزیابی

404

07633711056

 

 

 

تشكيلات نظارت و ارزيابي در دانشگاه هرمزگان

همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور كمك به اجراي مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بين دانشگاه ها و وزارت متبوع ، طبق بخشنامه وزارتي ، در هريك از دانشگاه ها دفتري بنام ”دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل گرديد. متعاقباً نام دفتر به ”دفتر نظارت وارزيابي“ تغيير يافت و از نظر جايگاه سازماني نيز پيشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزيابي وظايف خود را مستقيماً زير نظر رئيس دانشگاه به انجام برساند. اين دفتر كه به منظور تحقق اهداف شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و وزارت متبوع ايجاد گرديده داراي وظايفي است كه اهم آن عبارتند از :

1.       اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

2.       ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.

3.       تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

4.       همكاري با گروههاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.

5.       ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت وارزيابي دانشگاه و دفتر نظارت وارزيابي وزارت علوم ، تحقيقات وفنآوري.

تشكيلات دفتر نظارت و ارزيابي :

درحال حاضر تشكيلات اداري نظارت و ارزيابي در دانشگاه هرمزگان مشتمل بر شوراي هیأت نظارت وارزيابي استانی و دفتر نظارت وارزيابي است. شوراي هیأت نظارت وارزيابي استانی دانشگاه هرمزگان از رياست دانشگاه ، معاون آموزشی دانشگاه ، مسئولين دفتر نظارت و تعدادي از اساتيد با سابقه ، جمعاً 11 نفر تشكيل شده است. دفتر نظارت نيز در حال حاضر با همكاري مدير ، 3 كارشناس و 1 کارمند به وظايف خود عمل مي كند.

عملكرد دفتر نظارت :

1.     در پايان هر نيمسال تحصيلی از دروسي كه بوسيله اعضاي محترم هيأت علمي ارائه ميگردد نظرسنجي دانشجويي بعمل مي آيد و پس از تجزيه وتحليل ، نتايج استخراج گرديده وبه اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي ومسؤولين ذيربط دانشگاه ميرسد .(به عنوان مثال در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 از 800 درس نظري ، عملي و آزمايشگاهي نظرسنجي بعمل آمد).

2.     هرساله حدوداً از250نفر دانش آموختگان كه با معدل بالا فارغالتحصيل ميشوند نظرسنجي و مصاحبه كتبي بعمل مي آيد. در اين مصاحبه دانش آموختگان در مورد وضعيت علمي ، آموزشي و رفاهي دانشكدهها و همچنين اساتيدي كه درطول دوره تحصيل با آنها درس داشته اند اظهار نظر مي كنند. ضمناً نتايج استخراج شده از اين نظرسنجي ها نيز به اطلاع اساتيد و مسؤولين ذيربط مي رسد.

3.     پس از استخراج نتايج ارزيابي ها ،فهرستي از اساتيدي كه به لحاظ نتايج نظرسنجي ها ممتاز تشخيص داده شده و همچنين برخي از اعضاي محترم هيأت علمي كه نتايج نظرسنجي هاي آنها بر يادآوري و تذكر برخي موارد اشعار دارد تهيه و جهت تصميمات مقتضي به معاونت محترم آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد.

 

 

4.     فرمهاي گردآوري اطلاعات (فرمهاي نظرسنجي) هر از چندي مورد بازنگري و تغييرات ضروري قرار ميگيرد (به عنوان مثال فرمهاي نظرسنجي از دانشجويان و نظرخواهي از همكاران اخيراً بازنگري و تغييرات اساسي در آن ايجاد شد).

5.     پروندة اعضاي هيأت علمي در حال تبديل وضعيت ويا ارتقاء و ترفيع مورد بررسی قرار گرفته و پس از تهيه گزارش به معاونت آموزشي دانشگاه و نيز كميته هاي تخصصي هيأت مميزه دانشگاه ارسال مي گردد.

6.       جلسات شوراي نظارت و ارزيابي وكميته هاي تخصصي آن در طول سال به طور مرتب برگزار مي شود.

7.     اطلاعات موجود در رايانه دفتر بر اساس آخرين احكام صادر شده در مورد اعضاي هيأت علمي كه نسخ هاي از آن به دفتر ميرسد، همواره به روز مي شود.

8.       شكايات و انتقادهاي دانشجويان در صورت وجود پيگيري و مورد بررسي قرار مي گيرند.

9.       در مورد اعضاي هيأت علمي در حال ارتقاء يا تبديل وضعيت از همكاران گروه آموزشي مربوطه نظرخواهي مي شود.

10.    به نظرات ، سؤالات و ابهامات اعضاي محترم هيأت علمي در رابطه با فرآيندهاي نظرسنجي پاسخ داده ميشود.