انجام تست نفوذ توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه هرمزگان

آدرس: بندرعباس کیلوکتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، اداره فناوری اطلاعات، مرکز تخصصی آپا

تلفن تماس: 07633711025

رایانامه: cert@hormozgan.ac.ir